عنوان برچسب :

کوفی

خوشنویسی

خوشنویسان نیز به علی اقتدا کنند

از نظر این بنده حقیر خوشنویسی مهم ترین نمونه تجلی و ظهور هنر اسلامی است. حتی قرآن نیز به آن اشاره کرده است: ن والقلم و ما یسطرون اختراع خط به قدری مهم و حیاتی بود که توانست انسان های بدوی را دور هم جمع کند و مانع از پر…

ادامه مطلب