عنوان برچسب :

لجستیک انسان دوستانه

Iran

آرامش پیش یا پس از طوفان؟ مهم این است

تقریبا دو ماه است که کشور ایران یک موج سینوسی را طی میکند. در این چند سال اخیر روی این موج سوار بودیم ولی در این برهه از زمان شدت این امواج بسیار بیشتر دیده میشد. از یک طرف زلزله فجیع غرب کشور و از طرف دیگر اعتراضات یا…

ادامه مطلب