عنوان برچسب :

امیرالمومنین

فقر زدایی

فقر زدایی به روش امیرالمومنین

از منظر لغت شناسی، فقر به معنی شکستن پشت شخص یا فرو آمدن حادثه ای بر کسی است که پشت آن را بکشند. از این رو به حاجتمند و نیازمند، فقیر می گویند که برای تامین نیازش پشتش شکسته می شود یا این نیازمندی پشت او را می شکند. در…

ادامه مطلب
خوشنویسی

خوشنویسان نیز به علی اقتدا کنند

از نظر این بنده حقیر خوشنویسی مهم ترین نمونه تجلی و ظهور هنر اسلامی است. حتی قرآن نیز به آن اشاره کرده است: ن والقلم و ما یسطرون اختراع خط به قدری مهم و حیاتی بود که توانست انسان های بدوی را دور هم جمع کند و مانع از پر…

ادامه مطلب