خوشنویسی

خوشنویسان نیز به علی اقتدا کنند

از نظر این بنده حقیر خوشنویسی مهم ترین نمونه تجلی و ظهور هنر اسلامی است. حتی قرآن نیز به آن اشاره کرده است:

ن والقلم و ما یسطرون

اختراع خط به قدری مهم و حیاتی بود که توانست انسان های بدوی را دور هم جمع کند و مانع از پراکندگی آن ها شود. باعث شد زبان واحدی داشته باشند به نحوی که برخی گفته اند دو نوع زبان داریم؛ یکی زبان بیان و دیگری زبان بنان. برتری خط نسبت دیگر زبان بیان این است که میتواند معانی و مفاهیم را تا دور دست ها ببرد و اشاعه دهد ولی بیان کردن احتیاج به مخاطب نزدیک دارد و ممکن است بر اثر عدم تکرار، فراموش شود. در واقع خط زبان تثبیت و دشمن نسیان است. انسانی که ذاتا فراموشکار و ناسی است. پس چگونه است که به این هنر عظیم رو نمی آورد؟

اگر خط نبود صحبت های اقوام دیرین به اقوام پسین نمیرسید و هم اکنون هم اگر این نباشد نخواهد نرسید. این هنر و این فن به قدری برای انسان ضروری و حیاتی بود که در اولین سوره نازل شده بر پیامبر این مطلب به چشم میرسد که خدا انسان را به آموزش با قلم  مزین کرده است و جز اولین آموزش های انسانیت است.

بدین ترتیب کسی که خودش لوح وقلم را آفرید دستور داد که بنویسید و نوشتن را یکی از قسم های بزرگ قرآن قرار داد. همچنین همه کاتبان سنتی خوشنویسی ایرانی بر این عقیده هستند که بزرگ مرد راستین اسلام، اولین کاتب و حافظ وحی و اولین مسلمان تاریخ، اسدالله الغالب، امیر انس و جان حضرت عشق و هنر، جناب امیرالمومنین علی بن ابیطالب با خوشنویسی و امر نوشتن پیوند بزرگی داشته است. کسی که خط کوفی را برای اولین بار نوشت. علی مظهر هنر و مظهر تجلی روح هنری است. علی مهاجم نیست که مدافع است. قدر هنر و هنرمند را میداند.

یکی از مطالبی که شاید برای افرادی که خوشنویسی میکنند و یا میخواهند به این عرصه وارد شوند، شاید جالب باشد این است که بدانند در خوشنویسی نام “الله” و “علی” هر دو در نوشتن به دلیل اینکه زیباتر جلوه کنند دارای استثنائاتی هستند که قواعد خوشنویسی را نیز دست خوش خود کرده اند. وجود مقدس سر حلقه عرفای عاشق نیز در هنر همه را مغلوب ذات خود کرده است و هادی راه هنرمندان واقعی این عرصه است و به این جهت به خط کوفی این نام را نهادند که در کوفه پدید آمد و بهترین شخصی که به این خط کتابت میکرد حضرت امیرالمومنین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه بود.

برای زیباتر شدن جلوه حق و دیدنی تر شدن خودتان همه که شده بنویسید؛ ولو کم. نوشتن ارزش انسان را بر ملا میکند. زبان پنهان انسان است. اگر آشکار شود کاری میکند که زبان ظاهر نمیکند. زبان دل است و می تواند دل ها را تسخیر کند. عقل را شیفته کند. هنرمندان خود شیفته هنر هستند و دیگران شیفته هنرمندان. بنویسید و نگذارید چیزی بماند. ماندگاری در نوشتن است اگر این نبود خدا وحی خود را به طریق دیگری به انسان منتقل میکرد.

بنویسید یقین کنید که نوشتن چرایی ندارد

نظرات کاربران