سرمایه اجتماعی

ولایت در سرمایه اجتماعی

در پست های قبل در مورد سرمایه اجتماعی صحبت هایی شد. اینکه باید حکومت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و این اعتماد بنیاد و ارکانی دارد که قرار شد در چند پست و چند نوشته این موارد را بنویسم. اولین رکن و مهم ترین رکن ولایت و رهبری است که نشان میدهد سرمایه اجتماعی وابسته به رهبر است.

۱- ولایت در سرمایه اجتماعی

اولین رکن و مهم ترین رکن رهبری و ولایت است. ولایت یعنی رابطه میان رهبر و مردم که رهبری و تبعیت از ایشان را قبول کرده اند. در اسلام و به خصوص مذهب تشیع توصیه شده که رهبری مهم ترین رکن  و اساس در دین است. ولایت یک امر قلبی است که با اعتقادات مردم سر و کار دارد و هر کس  ولایت خدا و کسی که خدا معرفی کرده را نپذیرد ولایت شیطان را پذیرفته است.

در اسلام ولی امر و رهبر حکومت اسلامی را خدا معرفی کرده است و تبعیت از ایشان واجب است و در صورتی که این اطاعت صورت نگیرد هیچکدام از اعمال پذیرفته نیست.

البته این رابطه دو طرفه است تا جایی که امیرالمومنین حقوق حاکم را این گونه تعریف میکند:

وظیفه حکمران آن است که اگر به زیادتی رسید یا به نعمتی مخصوص گشت، موجب تغییر حال یا دگرگونی رفتار بر رعیتش نشودو نعمت هایی که خدا نصیبش کرده، بر نزدیکی او به بندگان خدا و مهربانی او به برادرانش بیفزاید.

بدانید حق شماست بر من که رازی را از شمت نپوشانم مگر جز در جنگ و بدون رایزنی با شما کاری نکنم مگر در داوری و حق شما به به تاخیر نیفکنم و در رساندن آن درنگ نکنم و شما را در حق برابر و یکسان دانم.

پس هرگاه چنین کردم بر خداست که نعمت هایش را به شما ارزانی دارد و بر شماست که از من پیروی کنید

نظرات کاربران